Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie

Van opname tot RI&E

Op het gebied van dakveiligheid of valbeveiliging is een zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (vaak afgekort tot RIE of RI&E) onlosmakelijk verbonden met een opname. In een onafhankelijk opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie (Dak RI&E) wordt namelijk beschreven welke risicofactoren er bestaan en wat de beste maatregelen zijn om deze risico's te beperken. Maar om die aspecten juist in te schatten is het belangrijk dat daar een opname op locatie aan vooraf gaat.

De opname

Werkgevers worden geacht de aanwezige gevaren bij werkzaamheden te kennen. Maar ook gebouweigenaren hebben hierin een verantwoordelijkheid wanneer diezelfde werkzaamheden op of rondom hun gebouwen plaatsvinden. Toch ontbreekt het vaak aan de mogelijkheden of de kennis om eventuele risico's te signaleren en op waarde te schatten.WorkSafe Nederland is gespecialiseerd in het uitvoeren van opnames op locatie. Hierbij worden de aanwezige risicofactoren aan een visuele inspectie onderworpen. Tevens worden de risico's die voortvloeien uit de verwachte werkzaamheden geïnventariseerd, bijvoorbeeld via interviews en aangeleverde documentatie. Het gaat dan om risico’s die direct bij het betreden van het dak aanwezig zijn, maar ook om risico's bij het uitvoeren van specifieke werkzaamheden zoals onderhoud aan dakbedekking, hemelwaterafvoer of andere apparatuur die op het dak geïnstalleerd is. Door deze af te zetten tegen de aanwezige risicofactoren, brengen wij de risico's in kaart en geven wij tevens per locatie, dakvlak of niveau aan wat de aanbevolen maatregelen zijn om eventuele gevaren bij werkzaamheden op hoogte te reduceren. Dit beschrijven gebeurt in de zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RI&E).Advies op maat

Wat is een RIE?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een actueel overzicht van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers of opdrachtnemers bij het uitvoeren van algemene of specifieke werkzaamheden. In de RI&E wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Worksafe Nederland is gespecialiseerd in het uitvoeren van Dak RI&E's waarin specifiek de risico's rondom werken op hoogte worden geadresseerd.

Dak RI&E inclusief PvA


WorkSafe Nederland is gespecialiseerd in het inspecteren van valbeveiliging en het opstellen van de zogenaamde Dak RI&E. Dit doen wij op basis van de bevindingen die tijdens een opname naar boven zijn gekomen. Doordat wij niet commercieel verbonden zijn aan fabrikanten of leveranciers van valbeveiliging, leveren wij een nauwkeurig inzicht in de risico's en vereiste maatregelen. Deze maatregelen worden zoals in de Arbowet omschreven volgens arbeidshygiensische strategie overwogen.

Daarnaast maak ook een plan van aanpak (kortweg PvA) onderdeel uit van de Dak RI&E. Hierin wordt gezet welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om dergelijke werkzaamheden veilig en conform wet- en regelgeving uit te mogen voeren. De veiligheidsmaatregelen die geadviseerd kunnen worden verschillen van een tijdelijk tot een permanent hekwerk, permanente valbeveiliging in de vorm van staalkabellijnsystemen, ankerpunten, waarschuwingspictogrammen op (door)valgevaar, etc. Als onafhankelijk veiligheidskundig adviesbureau kennen wij niet alleen de verkrijgbare valbeveiligingsproducten als geen ander, maar brengen wij ook een realistisch advies uit dat niet commercieel gedreven is.