Arbeidshygiënische strategie

 
Wanneer er bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte sprake is van risico's en daarmee dus ook kans op ongevallen, is het vereist deze risico's weg te nemen. Dit moet ervoor zorgen dat werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Maar het aanpakken van de aanwezige risico's dient wel volgens vooraf gedefinieerde 'soorten' maatregelen te gebeuren. Hierbij is bovendien de volgorde van die maatregelen van belang. Die volgorde (of hiërarchie) van vooraf gedefinieerde maatregelen is door de overheid vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en wordt de zogenaamde arbeidshygiënische strategie genoemd.

Een strategie van vier niveaus

De arbeidshygiënische strategie (AHS) is een strategie die bestaat uit vier niveaus met verschillende soorten maatregelen. Aan de hand van deze niveaus dient voor elk risico bepaald te worden of het wegnemen van de risico's mogelijk is. De vier niveaus zijn als volgt;

 • Wegnemen van de risicobron – bij risico's dient als eerste gekeken te worden naar maatregelen die de oorzaak van het risico wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk demonteren en naar beneden halen van apparatuur waardoor onderhoud niet op hoogte uitgevoerd hoeft te worden.

 • Nemen van collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen niet mogelijkheden blijken dient men collectieve maatregelen te nemen. Denk hierbij aan het plaatsen van een permanente werkvloer of een tijdelijke stijger.

 • Individuele maatregelen – Pas wanneer collectieve maatregelen de risico's niet of onvoldoende wegnemen, dient men (aanvullende) individuele maatregelen te nemen. Denk hierbij aan ankerpunten waaraan individuele medewerkers zich kunnen zekeren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Tenslotte is het nog mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen toe te passen. Uiteraard kun je hierbij denken aan de harnassen die gebruikt worden in combinatie met de ankerpunten die als individuele maatregel zijn geplaatst. Maar ook helmen, handschoenen, veiligheidsschoenen, etc. horen in deze categorie thuis.


 • Redelijkerwijs-principe

  Zoals gezegd is de volgorde van de niveaus van belang. Er is een duidelijke hiërarchie en de wetgeving schrijft voor dat bij het wegnemen van de risico's eerst naar maatregelen van het 1e niveau gekeken moet worden. Daarna is het pas toegestaan één niveau te verlagen, mits daar goede redenen voor zijn. Denk hierbij aan redenen waardoor maatregelen van het bovenliggende niveau technisch, qua uitvoering of om economische redenen onhaalbaar blijken. Men noemt dit het redelijkerwijs-principe. Vanzelfsprekend dient deze afweging voor elk niveau opnieuw gemaakt te worden.

  Hoe pas ik dit nu toe?

  Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie en het redelijkerwijs-principe voor het wegnemen van risico's bij werken op hoogte kan ingewikkeld lijken. Maar met behulp van een gedegen RI&E en het daarin omschreven Plan van Aanpak zorgt u ervoor dat risico’s en mogelijke oplossingen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. WorkSafe Nederland kan u hierin bijstaan. Bekijk hiervoor de pagina met onze diensten om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.